Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 2022 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Vi i Vema interiør AS skal derfor sikre oss at vår egen bedrift og våre leverandører og forretningspartnere aktivt jobber for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Vema interiør AS er i gang med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egne operasjoner, leverandører og forretningspartnere. I tråd med opplysningsplikten i Åpenhetsloven vil vi etter beste evne svare opp eventuelle spørsmål. 

Vi har bare noen få, store leverandører, nesten bare fra Europa. Så vårt arbeid med dette blir ikke så omfattende.

Har du videre spørsmål, kan vi kontaktes her apenhetsloven@vemaprodukter.no.

Aktsomhetvurderinger Vema interiør AS

INNLEDNING

Vema interiør AS er en produsent av innvendige produkter for solskjerming. Vi produserer plisse/duette, rullegardiner, lamellgardiner, insektsgardiner, persienner og Glydea gardinskinner med motor.

Vi har produksjon og hovedkontor i Tomter, Norge. Vi eier også Fjord Sp.zoo i Biala Podlaska, Polen 100%.

Nesten alt som blir produsert i begge land er for det norske markedet. Vi selger litt til Sverige og Polen også, men veldig lite (kanskje 0,5% av omsetningen).

Vi er sertifisert med Miljøfyrtårn. Vi har Cradle2Cradle sertifisering på våre Duetter. Vi har ökotex sertifisering på de fleste dukene våre. Greenguard på ca. halvparten. En kolleksjon som heter Seatex som består av 50% plast tatt opp fra havet. Vi er selvforsynt med ca. 55-60% av strømforbruket vårt via solceller på tak og vegg. Vi skal utvide dette senere i år til ca. 70-75%.

Vår daglige drift

Vi produserer produkter 100% etter ordrer vi mottar. Alt er såkalt målsøm. Ingenting er for lagring. Har vi ingen ordrer, så har vi ikke noe å gjøre. 

Vi har vårt eget ordresystem, som forenkler hverdagen for både kunder og ansatte. Alle ordrer kommer inn der. Der kan kunden, eller vi, spore hvor ordren er i systemet eller transport med noen enkle tastetrykk. 

På flere av produktene er vi avhengig av at det skrives et ordreskjema som skrives ut med en strekkode. Flere av operasjonene på maskinene våre er avhengige av det for å kunne fungere. Vi har en skanner på hver stasjon hvor man skanner inn når den stasjonen er ferdig med ordren. På den måten vet vi hvor alle ordrer er til enhver tid.

Vi tester innimellom produkter for å sjekke at alt er stilt inn slik det skal være. Vi har egne stativer for dette. Med vår automatiserte og moderne produksjon så trenger vi ikke å teste hvert produkt. 

Produktene pakkes når de er ferdig produsert, og gjøres enten klar for transport med DSV, henting på vårt lager, eller lokal utkjøring i stor-Oslo og Vestfold. Når ordren er pakket vil ordren være markert som ferdig og klar for fakturering. Fakturering utføres av kontoret.

Vi har stort sett veldig erfarne ansatte. De fleste har vært hos oss i over 10 år, noen har startet sitt 18. år i skrivende stund. Dette gjør oss enda bedre på risiko for feil, ulykker etc. at vi har ansatte som har vært her så lenge. De vet akkurat hva de skal gjøre.

HMS

Vema interiør AS har et levende HMS. Vi har veldig få uheldige episoder, heldigvis. Vi rapporterer inn det vi finner og hører om, og følger opp disse tilfellene. Vi har en veldig enkel og ufarlig produksjon. Omtrent alle maskiner har sikkerhetsanordninger som gjør det umulig å skade seg selv under produksjon. Putter du hånda inn mens maskinen jobber vil den automatisk skru seg av på nesten alle maskiner. Vi bruker mest små skrutrekkerer, sakser og små driller i daglig produksjon. 

Vi har eget HMS-system og et valgt verneombud, som i skrivende stund er Renata Koscielna. Vi bruker Falck bedriftshelsetjeneste hvor vår kontaktperson er Mats Kvamme, som var det forrige verneombudet på Vema. Vi har årlige planer for kursing, oppfølging av HMS og tiltak.

Våre leverandører

Vema er i en litt spesiell situasjon der vi har 2 leverandører som utgjør ca. 95% av vårt totale innkjøp. Det er ferdigproduserte varer fra vår egen bedrift i Polen, Fjord Sp.zoo. Samt HunterDouglas i Nederland, hvor både Vema og Fjord kjøper det aller meste fra. 

Det andre vi kjøper er noen få lamellgardinduker fra Coulisse, innpakkingsmateriell fra Rajapack eller Lyreco i Norge, og noen metalldeler fra Taiwan. Utover det er våre leverandører veldig små for oss. 

Vi har gått «all-in» i å produsere høykvalitetsprodukter fra solskjermingsbransjen største aktør, HunterDouglas. 

HD (forkortet for HunterDouglas) har hovedsete i Rotterdam, Nederland. De omsetter for ca. 45 milliarder kroner i hele verden. De har markedsledende i utvikling av nye produkter og miljøvennlige duker, som vi tar inn i vår produksjon. De har duker som inneholder 50% plast fra havet, de har mange Re-Life duker som inneholder 40% plast fra havet, eller er 100% resirkulerbart materiale. De har mesteparten av sin produksjon for Europa i Nederland og Tyskland. Land som er kjent for å drive forretning på en etisk, trygg måte. 

HD er veldig opptatt av at hele kjeden skal være så etisk og miljøvennlig som mulig, noe Vema har kopiert (tatt inn de mest miljøvennlige produktene, blitt Miljøfyrtårn, fått Cradle2Cradle godkjenneing for våre Duetter, montert solceller som forsyner oss med 55-60% av kraften vi trenger (som skal utvides dette året til 70-75% med enda flere solceller på en kortvegg)

Fjord eier vi selv, og har sørget for tilnærmet norske verdier i alt rundt driften av selskapet og behandlingen av ansatte. HMS i orden, en fabrikk hvor ventilasjon, varme og kjøling fungerer bedre enn i Norge. Vi har fellesturer hvor Fjord og Vema reiser sammen (vi hjelper jo hverandre i hverdagen). 

Risikovurdering

Vi anser vår drift for å ha minimal risiko på måten vi driver i dag. Det er ikke tilfeldig at vi er i denne situasjonen. Vi har jobbet hardt for å komme i denne posisjonen, da vi tror helhjertet at det er lettere å drive etisk, miljøvennlig og korrekt i det lange løp. Spesielt mot prosjekter og bevisste forbrukere. Det er fortsatt en vei å gå før den gjennomsnittlige forbruker etterspør alt det vi står for, men vi tror det kommer til å gå veldig fort når fokuset blir vridd mye mer rundt slike temaer. Da skal Vema være blant de beste på dette.

Oppfølging av leverandører

Vi følger hele tiden opp leverandørene våre, og gjør det vi kan for at det skal være trygt å handle der, at de behandler sine ansatte bra, at de er miljøvennlige, at det ikke forekommer brudd på menneskerettigheter etc. Vi har ingen sjanse til å garantere 100% at dette ikke forekommer noe sted, men vi kan gjør så mye vi kan. 

Vi har besøkt omtrent alle leverandører personlig (stort sett daglig leder). Men siste årene har vi omtrent bare brukt 2 leverandører, som beskrevet over.

Leveregler for leverandører til Vema interiør AS

Vema interiør AS sine leveregler for leverandører beskriver hvordan Vema sine leverandører, inkludert underentreprenører, agenter og innleide montører, skal handle og opptre slik at Vema sin verdikjede blir drevet på en etisk og samfunnsansvarlig korrekt måte. Alle produkter og tjenester levert til Vema interiør AS skal være i overensstemmelse med kravene i disse levereglene. Levereglene er å anses som et minimumskrav, og ytterligere krav og retningslinjer fra Vema/Byggherre i tilknytning til de ulike prosjektene kan tilkomme. Leverandøren skal påse at alle underleverandører gjennom hele verdikjeden etterlever Vema sine leveregler for leverandører. Vema forbeholder seg retten til å revidere leverandør etter behov. Ved en slik revisjon plikter leverandør å stille nødvendige ressurser og informasjon til rådighet for Vema interiør AS.

Dersom en leverandør er usikker på betydningen av de ulike levereglene kan spørsmål rettes til Vema sin daglige leder, Stian Vedal. Ethvert brudd på Vema sine leveregler for leverandører skal varsles til samme person. Brudd på Vema sine leveregler for leverandører vil kunne få følger for leverandørforholdet, som f.eks. heving av kontrakt, krav om kompensasjon, politianmeldelse m.m. 

Dette dokumentet er godkjent av ledelsen i Vema interiør AS.

1. ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG STANDARDER 

Leverandøren skal etterleve og respektere internasjonalt anerkjente prinsipper, standarder og rettigheter, herunder ILOs kjernekonvensjoner: organisasjonsfrihet, rett til å inngå kollektive avtaler, forbud mot slave- og tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering. 

2. LIKHET OG MANGFOLD 

Leverandøren skal fremme likestilling i ansettelsesforhold og skal ha nulltoleranse for direkte og indirekte diskriminering basert på religion, hudfarge, rase, kjønn, seksuell orientering, alder, nasjonalitet, politisk tilhørighet eller uførhet. Leverandøren må ikke godta noen form for diskriminering eller trakassering på noen av sine arbeidsplasser, og oppsigelser på usaklig grunnlag skal ikke forekomme. 

Ingen varsler skal bli diskriminert eller på noen måte straffet for å ha varslet i god tro. 

3. HMS 

Leverandøren skal sikre at alle ansatte har et sikkert og godt arbeidsmiljø i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet. Leverandøren skal fremme en kultur med søkelys på HMS. Leverandøren skal kartlegge alle risikoforhold og gjennomføre nødvendige tiltak for å forhindre ulykker og yrkesmessige sykdommer. Leverandøren er pliktig til å tegne alle lovpålagte forsikringer. 

4. YTRE MIUØ 

Vema interiør AS skal bruke anskaffelser som er viktig virkemiddel i det grønne skiftet for å nå våre miljø og bærekrafts mål. 

Leverandører som utfører oppdrag på vegne av Vema skal ivareta kravene i internkontrollforskriften og miljølovgivningen, som gjør at leverandøren påvirker miljøet i minst mulig grad. Leverandøren skal bidra til tiltak som reduserer utslipp gjennom hele verdikjeden.

Vema vil foretrekke leverandører som har miljøsertifiseringer (eksempel ISO 14001, Cradle2Cradle, Miljøfyrtårn etc.) og som kan levere miljømerkede produkter samt gi informasjon om utslippene til produktene ved valg av nye leverandører. 

Vema skal til enhver tid ha mulighet til å utføre tilsyn av leverandøren for å sikre at miljøkrav etterleves. 

5. ANTI-KORRUPSJON 

Ingen av leverandørens ansatte eller noen som representerer leverandøren skal direkte eller indirekte tilby, love, gi eller motta bestikkelser, ulovlig eller upassende gaver eller andre utilbørlige fordeler eller godtgjørelser i den hensikt å oppnå forretningsmessige eller personlige fordeler. 

Leverandøren skal ta avstand fra alle former for korrupsjon, og motarbeide alle former for hvitvasking av penger, og ta nødvendige forhåndsregler for å hindre at selskapets finansielle transaksjoner blir utnyttet for å hvitvaske penger. 

6. ARBEIDSLIVSKRIMINALITET 

Leverandøren skal arbeide aktivt for å sørge for at ingen former for arbeidslivskriminalitet {f.eks. svart arbeid, sosial dumping, uverdige lønns- og arbeidsforhold m.m.) forekommer, verken i egen bedrift, blant sine underleverandører eller i resten av leverandørens verdikjede. Vema ser svært alvorlig på slike hendelser, og brudd vil kunne medføre heving av kontrakt med Vema med øyeblikkelig virkning. 

7. ÅPENHETSLOVEN 

Leverandører som blir berørt av Åpenhetsloven skal møte de til enhver tid gjeldende krav. Dette innebærer blant annet å utføre en aktsomhetsvurdering, en kartlegging og vurdering av faktiske og mulige negative konsekvenser, for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten har forårsaket eller bidratt til. Redegjørelsen skal være lett tilgjengelig for Vema.

8. KONKURRANSE 

Leverandøren skal sette høye forretningsmessige etiske standarder og konkurrere i overensstemmelse med gjeldende lover og forretningsetikk. Leverandøren skal ikke forårsake eller være en del aktiviteter som kan representere brudd på konkurranselovgivningen, herunder ulovlig prissamarbeid eller deling av markedsinformasjon. Leverandøren skal opptre med ærlighet, rettferdighet og integritet. 

9. INTERNASJONALE SANKSJONER 

Leverandøren skal ikke gjøre forretninger med land, grupper, organisasjoner eller enkeltpersoner som er underlagt sanksjoner fra FN, EU, norske myndigheter eller annen relevant lokal myndighet. Leverandøren skal ikke benytte seg av leverandører og/eller partnere som opererer i slike land uten at man i forkant har gjort tilstrekkelige undersøkelser for å forvisse seg om at de aktuelle produkter og/eller tjenester ikke omfattes av restriksjonene. Administrerende direktør hos leverandøren er ansvarlig for å påse at dette blir gjort. 

10. INTERESSEKONFLIKT 

Leverandøren skal aktivt avstå fra handlinger og unngå situasjoner hvor man komme i en interessekonflikt. Leverandørens ansatte skal ikke arbeide med aktiviteter, direkte eller indirekte, hvor det kan oppstå en interessekonflikt mellom HD Solskjerming og Leverandørens ansatte, noen i hans familie eller nærstående interesser. 

Leverandøren skal skriftlig varsle Vema om enhver situasjon hvor det er en mulig eller opplevd konflikt mellom personlige interesser og Vema sine interesser. 

11. KONFIDENSIALTET 

Leverandøren skal holde informasjon om Vema interiør AS fortrolig og forhindre at en tredjepart kan få uautorisert tilgang til konfidensiell informasjon. Konfidensialiteten gjelder også etter at oppdraget er utført. 

12. RUSMIDLER OG NARKOTIKA 

Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler, herunder blant annet alkohol og narkotika, når man jobber for Vema interiør AS. Ved representasjon, deltakelse på kurs og konferanser eller andre arbeidsrelaterte anledninger hvor det er tilgang på alkohol skal det utvises måtehold, og man skal opptre på en måte som ikke går utover Vema sitt omdømme eller egen eller andres integritet. 

13. RELASJONSBYGGING, REPRESENTASJON OG GAVER 

Leverandøren skal ikke, direkte eller indirekte, tilby gaver til Vema sine ansatte, personer som representerer Vema eller noen nært relatert til disse. 

Leverandøren kan tilby sosiale arrangementer, aktiviteter eller måltider dersom som det har et klart faglig/forretningsmessig formål, og kostnaden holdes på et nøkternt nivå.

14. SOSIALE MEDIER 

Leverandøren er ansvarlig for sine ansattes bruk av internettbaserte fora som f.eks. blogginnlegg, bildeformidling og deltagelse i debatter. Man skal være spesielt forsiktig med å legge ut informasjon, bilder eller innlegg som er relatert til Vema. Dette gjelder Vema interiør AS sin virksomhet og Vema sine forretningsforbindelser. 

Personlig og konfidensiell informasjon skal ikke formidles og kollegaer, kunder og andre forretningsforbindelser skal ikke siteres eller bli referert til uten deres godkjenning. Immaterielle rettigheter og copyright-beskyttet materiale skal respekteres.